Prinsipper for veiledning

Følgende prinsipper anbefales for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole:

Veiledningen
• er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
• skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
• skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
• videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
• inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
• ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
• tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
• tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
• motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
• gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
–– gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
–– etter en strukturert og målrettet plan
–– med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
–– både individuelt og i grupper
• utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til etter- og/eller videreutdanning
• bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede

  (Hentet fra KD's informasjonshefte "Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 10.09.2018)