Nordisk nettverk - nye lærere

Deltakere i arbeidsgruppa:

 

Danmark:

Danmarks lærerforening

v/Åse Bonde

 

Finland:

Åbo Akademi University

v/Renata Svedlin

 

Grønland:

IMAK

v/Karen Hjort

 

Island:

Islands Lærerforbund

v/Anna Maria Gunnarsdottir

 

Norge:

Utdanningsforbundet

v/Sissel Havre

 

Universitetet i Sørøst-Norge/Nettverk for veiledning av nyutdannede

v/ Eva Bjerkholt

 

Administrativ koordinering:

Universitetet i Sørøst-Norge/Nettverk for veiledning av nyutdannede

v/Tonje Harbek Brokke

Informasjon om prosjektet:

 

Veiledning og faglig støtte til nyutdannede er et ledd i profesjonaliseringen av læreryrket i alle de nordiske landene. Tanken om etablering av et nordisk nettverk er drøftet og ønsket av mange nordiske læresteder og lærerorganisasjoner, og et nordisk samarbeid over landegrensene vil gi dette arbeidet et ekstra løft. Hensikten med nettverket er å sette fokus på overgangen fra profesjonsutdanningen til yrkesutøvelse som lærer i barnehage og skole, nyutdannede læreres situasjon i de nordiske landene, samt studere og drøfte vilkår for nyutdannedes fortsatte profesjonelle utvikling som yrkesutøver de fem første årene som lærere i barnehage og skole.

Nettverket ble etablert i august 2017, og vil gjennom en tre-års periode utvikle kunnskap og foreta komparative studier og kartleggingsstudier, samt dele erfaringer og ideer om oppfølgingsordninger for videre profesjonsutvikling for nyutdannede lærere. Dette kan bidra til at erfaringer om veiledningsordninger for nyutdannede deles, forskes på og inspirerer på tvers av landegrenser og kan føre til felles policymaking på feltet i Norden.

Komparative nordiske studier og felles kartlegginger bidrar til felles kunnskapsutvikling i Norden. Nettverket har to nedslagsfelt: det tverr-nordiske og det nasjonale. Gjennom dypere kjennskap til våre nordiske naboers erfaring og praksis, vil hver enkelt partner i nettverket ha et bedre grunnlag for å følge opp sitt arbeid nasjonalt. Dette kan dreie seg om ulike kartlegginger og studier, samt bidra til policymaking.

Nettverkets kunnskap og erfaring skal bidra til:

  • å rekruttere, utvikle og beholde nyutdannede lærere i barnehage og skole. Nettverkets bidrag vil primært være å studere overgangen fra lærerutdanning til yrkesfelt ved å ha fokus på avgangsstudentenes ønsker og behov.
  • å ivareta kunnskap om nyutdannede læreres behov, som kan bidra til støtteordninger for nye lærere slk at barn og elever får et godt pedagogisk tilbud.
  • at de nordiske landene kan utvikle gode lærerstartordninger for nyutdannede der kvalifisert veiledning utgjør et vesentlig element i tiltaket.
  • kvalitetsutvikling i sektoren gjennom samarbeid mellom lærerutdanningene, lærerorganisasjonene, barnehagene og skolen. Nettverkets bidrag er å formidle forskning og kunnskap om de nyutdannede lærerenes bakgrunn fra lærerutdanningene og deres kompetanse som kan berike profesjonsfeltet.

Aktuelle nyheter:

22. - 23. august 2018: Arbeidsseminar i Oslo: Utdanningsforbundet

Program for dagene.

REFERAT fra samlingen.

 

Desember 2017: Rapport om nordisk samarbeid på utdanningsfeltet:

 

Artikler og presentasjoner:

Sissel Havre: Nordisk nettverk - nye lærere