Nyutdannede lærere og Induction: Et nordisk tverrsektorielt nettverk

Deltakere i arbeidsgruppa:

 

Danmark:

Danmarks lærerforening

v/Åse Bonde

 

Finland:

Åbo Akademi University

v/Renata Svedlin

 

Grønland:

IMAK

 

Island:

Islands Lærerforbund

v/Anna Maria Gunnarsdottir

 

Norge:

Utdanningsforbundet

v/Sissel Havre

 

Universitetet i Sørøst-Norge/Nettverk for veiledning av nyutdannede

v/ Eva Bjerkholt (leder)

 

Administrativ koordinering:

Universitetet i Sørøst-Norge/Nettverk for veiledning av nyutdannede

v/Tonje Harbek Brokke

Informasjon om prosjektet:

 

Veiledning og faglig støtte til nyutdannede er et ledd i profesjonaliseringen av læreryrket i alle de nordiske landene. Tanken om etablering av et nordisk nettverk er drøftet og ønsket av mange nordiske læresteder og lærerorganisasjoner, og et nordisk samarbeid over landegrensene vil gi dette arbeidet et ekstra løft. Hensikten med nettverket er å sette fokus på overgangen fra profesjonsutdanningen til yrkesutøvelse som lærer i barnehage og skole, nyutdannede læreres situasjon i de nordiske landene, samt studere og drøfte vilkår for nyutdannedes fortsatte profesjonelle utvikling som yrkesutøver de fem første årene som lærere i barnehage og skole.

Nettverket ble etablert i august 2017, og vil gjennom en tre-års periode utvikle kunnskap og foreta komparative studier og kartleggingsstudier, samt dele erfaringer og ideer om oppfølgingsordninger for videre profesjonsutvikling for nyutdannede lærere. Dette kan bidra til at erfaringer om veiledningsordninger for nyutdannede deles, forskes på og inspirerer på tvers av landegrenser og kan føre til felles policymaking på feltet i Norden.

Komparative nordiske studier og felles kartlegginger bidrar til felles kunnskapsutvikling i Norden. Nettverket har to nedslagsfelt: det tverr-nordiske og det nasjonale. Gjennom dypere kjennskap til våre nordiske naboers erfaring og praksis, vil hver enkelt partner i nettverket ha et bedre grunnlag for å følge opp sitt arbeid nasjonalt. Dette kan dreie seg om ulike kartlegginger og studier, samt bidra til policymaking.

Nettverkets kunnskap og erfaring skal bidra til:

  • å rekruttere, utvikle og beholde nyutdannede lærere i barnehage og skole. Nettverkets bidrag vil primært være å studere overgangen fra lærerutdanning til yrkesfelt ved å ha fokus på avgangsstudentenes ønsker og behov.
  • å ivareta kunnskap om nyutdannede læreres behov, som kan bidra til støtteordninger for nye lærere slk at barn og elever får et godt pedagogisk tilbud.
  • at de nordiske landene kan utvikle gode lærerstartordninger for nyutdannede der kvalifisert veiledning utgjør et vesentlig element i tiltaket.
  • kvalitetsutvikling i sektoren gjennom samarbeid mellom lærerutdanningene, lærerorganisasjonene, barnehagene og skolen. Nettverkets bidrag er å formidle forskning og kunnskap om de nyutdannede lærerenes bakgrunn fra lærerutdanningene og deres kompetanse som kan berike profesjonsfeltet.

Nettverket ledes av Eva Bjerkholt, Universitetet i Sørøst-Norge, som også leder det norske nettverket for veiledning av nyutdannede lærere.

Aktuelle nyheter:

 

Teacher Development Summit 11th. to 12th. of November 2019; Reykjavik, Iceland.

The aim of the summit is to create a space to consider and deepen understanding of the needs for mentoring and induction of newly qualified teachers in the Nordic countries and Baltic area. The summit will aim at developing resilient and sustainable practices for mentoring in the educational ecosystems through promoting knowledge generation and interaction between different actors and stakeholders on the field, such as teachers, school principals, educational officers, researchers, teacher educators, policy makers and representatives of trade unions of teachers as well as those of municipalities. The summit is open to representatives from all Nordic countries who share an interest in mentoring and teacher development and learning, as well as invited guests from non-Nordic countries. 

The summit will be an opportunity for different stakeholders to come together in the spirit of a creative and open communication to share knowledge through and organizing workshops and disseminating results of research and pilot projects, in order to create knowledge about (and for) mentoring and teacher induction.

The summit will include a combination of keynote presentations, panel discussion, parallel paper presentations, and workshops. The summit will be held in English.

Lenke til konferansens nettside finner du her

Website for the conference

 

05. - 08. mars 2019: Deltakelse på NERA 2019: Symposium om mentorordninger i de nordiske landene
Program

 

22. - 23. august 2018: Arbeidsseminar i Oslo: Utdanningsforbundet

Program for dagene.

REFERAT fra samlingen.

 

Desember 2017: Rapport om nordisk samarbeid på utdanningsfeltet:

 

Artikler og presentasjoner:

Sissel Havre: Nordisk nettverk - nye lærere

Referater fra arbeidsgruppen:

Referat - 2017

27.09.17

Referat - 2019

27.02.19

05.03.19

06.03.19